SBOBET สู้โควิดไปด้วยกัน

SBOBET เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงกิจกรรมและรายได้ที่

หายไปจากการหยุดพักการแข่งขันกีฬาฟุตบอล SBOBET เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ SBOBET เข้าใจถึงสถานการณ์และคำนึงถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับสโมสรสมาชิก เมื่อรายได้และเงินสนับสนุนขาดหายไปทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

ในการประชุมสภากรรมการ SBOBET ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงตามข้อบังคับออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้ถือได้ว่าสโมสรสมาชิกนั้นมิได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ ข้อ 17.2 “ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงใดๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองฉบับนี้ ให้สมาชิกรายนั้นสิ้นสุดจากสมาชิกภาพทันที

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา SBOBET (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงกิจกรรมและรายได้ที่หายไปจากการหยุดพักการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ SBOBET เข้าใจถึงสถานการณ์และคำนึงถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับสโมสรสมาชิก เมื่อรายได้และเงินสนับสนุนขาดหายไปทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

ในการประชุมสภากรรมการ SBOBET ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงตามข้อบังคับออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้ถือได้ว่าสโมสรสมาชิกนั้นมิได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับ ข้อ 17.2 “ไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบำรุงใดๆ ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองฉบับนี้ ให้สมาชิกรายนั้นสิ้นสุดจากสมาชิกภาพทันที”